Ecologisch Adviesbureau, noodzaak voor overheden en projectontwikkeling 4681

12 Apr 2013 | Auteur: artikeltornado.nl | Gepubliceerd in Dier en natuur

Ecologisch Adviesbureau
De laatste decennia is er gelukkig steeds meer attentie gekomen voor ontplooiing en behoud van ecologische structuur in Nederland onder meer door binnenlandse en Europese projecten en wetgeving. Dit heeft voor overheden, organisaties en particulieren als gevolg dat er ecologische expertise benodigd is om projecten of onderzoek tot een goed einde te brengen. Vanaf 2007 levert ecologisch adviesbureau Ecoresult deskundig ecologisch onderzoek, zoals vogelonderzoek, en ecologisch advies voor overheden, bedrijven en particulieren. Onze klanten worden ondersteund door gedreven specialisten. Bij beheer, inrichting en beleid. Wij zijn flexibel inzetbaar en hebben onze focus op resultaat. Onze kracht is theorie en praktijk met elkaar verbinden. Dit is het best zichtbaar in ons uitgevoerde werk, waarvan hieronder een voorbeeld.

Case study: Vogelonderzoek Zandmotor
Afgelopen voorjaar heeft Ecoresult de Zandmotor voor de kust van Ter Heijde geïnventariseerd op vogels. Dit is een met 21,5 miljoen kubieke meter zand opgespoten schiereiland van 100 hectare dat in 2011 is opgeleverd. Het is de bedoeling dat door stromingen, wind en erosie de Nederlandse kust ten noorden van de Zandmotor op een natuurlijke manier aangroeit met dit zand. Het is tegenwoordig een levendig natuur- en recreatiegebied dat voornamelijk uit kaal zand met enkele waterplassen bestaat. Ecoresult stelde vast dat de eerste vegetatie de Zandmotor al heeft bereikt: meer dan 100 planten van de zandraket hebben zich reeds gevestigd in het gebied.

Het vogelonderzoek liet zien dat het domein een belangrijk rustgebied vormt voor met name aalscholver en grote meeuwen (zilvermeeuw, grote en kleine mantelmeeuw). In ondergeschikte mate geldt dit ook voor de kokmeeuw, visdief en grote stern. Vogels gebruiken de Zandmotor ook als foerageergebied. Belangrijkste soorten die hier foerageren zijn sterns (visdief en grote stern), aalscholvers en steltlopers (met name scholekster). Met name de noordelijke plas – die ondertussen een verbinding heeft met de zee – en de zeereep zijn favoriete plekken. Midden op de Zandmotor rusten vooral meeuwen. Door het uitwaaien van zand ontstaan steeds dikkere schelppakketten die op termijn aantrekkelijk kunnen zijn voor broedvogels als sterns en plevieren. In 2012 werden er nog geen broedvogels vastgesteld.

Ecologisch Adviesbureau Ecoresult
Ecoresult is een ecologisch adviesbureau dat onderzoekt en adviseert. Vanaf 2007 heeft Ecoresult een kring van opdrachtgevers opgebouwd onder overheden, bedrijven en particulieren. Ter zake en kundig begeleidt Ecoresult uw project op het gebied van de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet, Ecologische Hoofdstructuur, (beschermde) planten en dieren en habitatten.

Tags: ecologie, vogel


Comments Off

Auteur: artikeltornado.nl

Deze auteur heeft 3751 artikelen gebubliceerd. Meer informatie over de auteur volgt.

Comments are closed.